Kouvolan seudun seurakoirakerho ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Seurakoirakerho ja sen kotipaikka on Kouvola ja toimialueenaan Kouvola ympäristöineen. Yhdistyksen kieli on suomi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimialueellaan asuvien koiranomistajien keskuudessa herättää ja ylläpitää harrastusta kenneltoimintaan, kannustaa harrastamaan koiran kanssa sekä edistää ja tukea koiraharrastustoimintaa yhdistyksen toiminta-alueella.

Yhdistys järjestää koulutus-, kilpailu-, koe- ja näyttelytilaisuuksia ja kurssitoimintaa sekä toimii muiden koiraharrastajien kanssa ja ylläpitää yhteyksiä muihin koirayhdistyksiin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan omaisuutta lahjoitusten ja jälkisäädösten nojalla sekä omistaa ja hallita arvopapereita ja kiinteistöjä.

3. Yhdistyksen jäsenyydet

Yhdistys on jäsenenä Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:ssä, Suomen Seurakoirayhdistyksessä, Suomen Agilityliitossa, paikallisessa kennelpiirissä sekä muissa toiminnan kannalta tarpeellisiksi katsomissaan järjestöissä/liitoissa/yhdistyksissä.

4. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen hyvämaineinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja jonka yhdistyksen johtokunta hyväksyy jäseneksi.

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, kunniajäsenet, tuomarijäsenet, ainaisjäsenet, nuorisojäsenet (alle 18-vuotiaat) sekä perhejäsenet. Jäsenet voivat keskuudessaan muodostaa epäitsenäisiä rotu-, alue- tai harrastuspiirejä, joilla ei ole omaa taloutta ja jotka toiminnassaan noudattavat yhdistyksen sääntöjä.

Yhdistyksen johtokunnan ehdotuksesta voidaan sen kunnia- tai tuomarijäseneksi kutsua henkilöitä, joille yhdistys tahtoo osoittaa erikoista kunnioitusta ja kiitollisuutta. Ehdotus alistetaan vuosikokoukseen ratkaistavaksi, jolloin päätöksentekoon vaaditaan 3/4 annetuista äänistä. Kunnia- ja tuomarijäsenellä on samat oikeudet kuin varsinaisilla jäsenillä, mutta he ovat vapaat kaikista maksuista.

5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Johtokunta voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Jäsenmaksua ei kuluneelta vuodelta palauteta.

6. Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Suorittamalla yhdellä kertaa kymmenkertaisen jäsenmaksun jäsen saavuttaa ainaisjäsenen oikeudet ja vapautuu vuosittaisista jäsenmaksuista.

7. Johtokunta

Yhdistyksen johdosta ja hallinnosta ja sen lainmukaisena hallituksena on johtokunta, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi muuta varsinaista jäsentä sekä neljä varajäsentä.

Johtokunnan toimikausi on kalenterivuosi.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Puheenjohtaja on erovuorossa vuosittain. Varsinaisen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta ja varajäsenen yksi vuosi. Erovuorossa olevat voidaan valita uudelleen.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan varsinaisista jäsenistä sitä vaatii.

Johtokunnan jäsenen on oltava 18 vuotta täyttänyt henkilö.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet johtokunnasta, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

9. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta johtokunnalle.

10. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous lokakuussa johtokunnan määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty johtokunnalle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä, ainaisjäsenellä, tuomarijäsenellä sekä perhejäsenellä yksi ääni. Nuorisojäsenillä ei ole äänioikeutta. Valtakirjalla äänestäminen ei ole sallittua. Jos joku läsnä olevista vaatii ja saa siihen kannatusta, tulee vaalin tapahtua suljetuin lipuin.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, joka on saanut enemmistön annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

12. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätvuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
 5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 7. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
 8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
 5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
 8. Jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 9. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja
 10. Valitaan johtokunnan uudet jäsenet sekä varajäsenet
 11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 12. Valitaan yhdistyksen toimikunnat ja edustukset muihin jaostoihin ja yhdistyksiin
 13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle 30 päivää ennen kokousta.

13. Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

14. Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa, toisistaan vähintään kuukauden väliajalla seuraavissa kokouksissa, joista toisen tulee olla vuosikokous. Päätökseen vaaditaan vähintään 3/4 äänten enemmistö annetuista äänistä kummassakin kokouksessa.
Jos yhdistys lakkautetaan tai purkautuu, siirtyy sen omaisuus viimeisen kokouksen määräämällä tavalla käytettäväksi kenneltyön hyväksi.

15.

Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säädöksiä.

Kouvolassa helmikuun 27. päivänä 2008